Melden, en dan?

Waarom melden?

Meldpunt BG is er om mensen die te maken hebben gehad met misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap of die vermoeden dat iemand anders hier slachtoffer van is, de mogelijkheid te bieden om hier melding van te maken. Meldingen worden geregistreerd door het Meldpunt BG en altijd vertrouwelijk behandeld.

Meldpunt BG hoopt inzicht te krijgen in de aard en omvang van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap, de omstandigheden waaronder het plaatsvond/plaatsvindt, en de eigenschappen en relaties van de betrokkenen. Naarmate meer bekend wordt over deze problematiek, kunnen gefundeerde aanbevelingen gedaan worden, zodat in de toekomst seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap zo mogelijk wordt voorkomen, dan wel tijdiger wordt gesignaleerd en goed wordt aangepakt.

Voor melders die behoefte hebben aan hulp, hebben wij een lijst met hulpverleningsinstanties samengesteld.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De informatie uit jouw melding wordt samen met andere meldingen geanalyseerd op mogelijke patronen in het seksueel misbruik. Op basis van deze analyse zal Meldpunt BG aanbevelingen doen om in de toekomst seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdiger te signaleren en aan te pakken.

In acute gevallen waarbij het misbruik nog voortduurt of waarbij de kans bestaat dat er nieuwe slachtoffers gemaakt worden, kan informatie uit de melding aan de politie worden doorgegeven. Dit gebeurt alleen op geanonimiseerde wijze – dus zonder jouw naam, persoonsgegevens en informatie die naar jou te herleiden is. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming geeft, zullen je naam en gegevens aan de politie bekend worden gemaakt.

Meldpunt BG is onderdeel van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Deze stichting heeft geen opsporingsbevoegdheid. Meldpunt BG doet daarom niet aan waarheidsvinding en onderzoek naar individuele gevallen. Dit kan alleen door de politie gedaan worden.

Contact met de politie

Het eerste contact met de politie over seksueel misbruik dat jou (of iemand in je omgeving) is overkomen, bestaat uit een melding. Je meldt dan aan de politie wat er gebeurd is.

Niet elk contact met de politie is echter een aangifte. Omdat een strafrechtelijke procedure bijzonder ingrijpend is voor alle betrokkenen is, voert de politie altijd eerst een informatief gesprek met de melder, waarbij je geïnformeerd wordt over de consequenties van een aangifte en de politie een eerste inschatting maakt van een succesvolle opsporing. Na dit gesprek krijg je een aantal dagen de tijd om rustig na te denken of je aangifte wil doen.

Mocht je besluiten om geen aangifte te doen, dan blijft het bij een melding. Je hebt dan wel verteld wat er gebeurd is, maar er wordt geen aangifte opgenomen en er wordt dan in principe ook geen onderzoek ingesteld door de politie. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je geen rechtszaak wil, maar wel bekend wilt maken wat je overkomen is. Een melding is altijd van belang, zeker wanneer andere aangiften of meldingen over dezelfde verdachte bij de politie binnenkomen.

Mocht je besluiten om wel aangifte te doen, vraag dan op het politiebureau naar een zedenrechercheur. Dat zijn speciaal opgeleide mensen die alle vormen van seksueel misbruik behandelen. In principe wordt de aangifte opgenomen in de politieregio waar het delict is gepleegd. Sommige slachtoffers vinden het prettiger om te praten met of aangifte te doen bij een vrouwelijke of juist bij een mannelijke zedenrechercheur. Die mogelijkheid is meestal aanwezig, je kunt er zelf om vragen.

Van seksueel misbruik kun je na jaren nog aangifte doen. Voor alle vormen van seksueel misbruik geldt een verjaringstermijn. Wil je weten of je in jouw geval nog aangifte kunt doen, dan kun je dit bij de zedenpolitie navragen. Het is het beste om zo snel mogelijk aangifte te doen, zeker wanneer het feit nog maar kort geleden heeft plaatsgevonden.

Algemeen nummer van de politie: 0800-8844.

Als je anoniem informatie wil verstrekken aan de politie, kunnen wij je in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Kijk ook bij Hulp Nodig.

Contact met de TCI

Als je anoniem informatie wil verstrekken aan de politie, kunnen wij je in contact brengen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). De TCI mag als enige afdeling binnen de politie de identiteit van bronnen afschermen. Dit om ernstige misdrijven en de daders op te sporen en om ernstige misdrijven te voorkomen. Een gesprek met de TCI is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk.

Als je in contact wilt komen met de TCI, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met twee TCI-rechercheurs op een locatie naar keuze, bij voorkeur geen politiebureau. Daar wordt precies uitgelegd hoe de TCI werkt. Kun je je vinden in de afspraken en aanpak, dan kan je informatie over het seksueel misbruik aan de TCI doorgeven. Je informatie zal te allen tijde anoniem worden verwerkt. Mocht je na het oriënterend gesprek toch besluiten geen informatie te willen geven, dan ben je daar uiteraard vrij in.

Om je anonimiteit te garanderen is het van belang dat je met niemand anders over het contact met de TCI praat. Alleen dan werkt geheimhouding en kan de TCI jouw anonimiteit waarborgen.

Mocht je in contact willen komen met de TCI, dan kan je een mail sturen naar info@meldpuntbg.nl.